ענבל אלוש-לוצאטו; עו"ד  ונוטריון; מגשרת מוסמכת
 
יחס אישי וחם לכל הלקוחות
ייצוג משפטי מקצועי על ידי צוות מיומן ומנוסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הליך הפטר בהוצאה לפועל

 

מסלול הפטר מחובות ל"חייב מוגבל באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל

 
ועדת החוקה, חוק ומשפט, אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק "הוצאה לפועל" המסמיכה את רשמי ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה, בהוראת שעה לשלוש שנים, לתת פטור ל"חייבים מוגבלים באמצעים" שהליכי הגבייה מולם אינם צפויים להביא תועלת משמעותית לנושים. נוכח האמור ביום 6.9.2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים קרי, עד ליום 5.9.2018.
מטרתה של הוראת השעה הינה לסייע ליותר מעשרים אלף חייבים המטופלים כיום במערכת ההוצאה לפועל ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים ויותר.
הוראת השעה מתאימה לחייבים מוגבלים באמצעים, מחוסרי נכסים, שהסתבכו בתום לב בחובות, אשר עומדים בצו החיוב בתשלומים שהושת עליהם בהוצאה לפועל, אך גם עמידתם בו לא תביא לשיקומם זאת, מאחר ותשלומיהם החודשיים, אשר ברוב רובם של המקרים נאמדים במאות בודדות של שקלים, לא מכסים את הריבית הנגבית מהם מידי חודש בחודשו ועל כן ידרשו שנים רבות לפירעון מלוא החובות, כאשר כל אותה עת החייבים נאלצים לשאת בעול של הגבלות שונות המוטלות עליהם, ואשר מונעות מהם לשקם את חייהם ולהתחיל דף כלכלי חדש בחייהם.
אותם חייבים שפורטו לעיל ואשר עומדים בתנאי הסף שנקבעו בהוראת השעה זכאים להגיש בקשה להפטר קרי, מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל .
המדובר בהליך מקביל להליך הפש"ר אולם בניגוד להליך הפש"ר הליך זה ינוהל בלשכות ההוצאה לפועל המוסמכות לכך, ולא כל חייב יכול להיכלל בו, אלא רק אלא העומדים בתנאים שנקבעו. כמו כן בניגוד להליך הפש"ר לא ניתן להגיש בקשה שכזו בעניין עזבון של מנוח שהותיר אחריו חובות מרובים.
מטרת ההפטר בהליך הוצאה לפועל להביא למחיקת חובות החייבים, מלבד חובות שאינם ברי הפטר – כדוגמת חוב מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.
להלן יפורטו תנאים להגשת הבקשה ע"פ הוראת השעה
1. חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף.
  1. סכום החובות של החייב הינו עד 800,000 ₪ - יודגש כי המדובר בחובות שהינם בהוצאה לפועל וכאלה שאינם בהוצאה לפועל וכן חובות שאינם ברי הפטר כפי שפורטו לעיל. במידה וסך חובות החייב (בהוצאה לפועל, מחוץ להוצאה לפועל וכאלה שאינם ברי הפטר) הכולל יעלה על 800,000 ₪ אז משמעות הדבר שלא ניתן יהא ליתן הפטר לחייב.
  2. תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים בלשכת ההוצאה לפועל ב 3 שנים האחרונות טרם הגשת הבקשה.
  3. לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
  4. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

במהלך הגשת בקשת ההפטר בלשכות ההוצאה לפועל יש לשים לב לדברים הבאים:
  • את הבקשה להפטר ניתן להגיש רק באחת מ-6 לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהל מסלול הפטר. וכן על הבקשה להיות מוגשת בלשכה בו מתנהל תיק האיחוד של החייב.
  • החוק אושר כהוראת שעה למשך 3 שנים – ולפיכך המועד האחרון להגשת בקשה מסוג זה הוא עד ליום 5.9.18.
  • אם יתברר לרשם ההוצאה לפועל במהלך הדיון בבקשה להפטר כי במהלך התקופה המתחילה ב 6.9.2015 נוצרו חובות חדשים לחייב, הרי שעובדה זו יכולה להביא לאי מתן הפטר.
  • כל עוד לא נתנה החלטה בבקשת ההפטר ע"י רשם ההוצאה לפועל החייב מחויב להמשיך ולעמוד בתשלום החודשי שהושת עליו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל.

למסלול הפטר 5 שלבים שיפורטו להלן:
 
שלב 1 :
הגשת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל –
תחילה יש להגיש הבקשה כשהיא מלאה ונתמכת בכל האסמכתאות הנדרשות. בקשה שאינה מלאה לא תידון ע"י רשם ההוצאה לפועל. אחר כך הבקשה מועברת לרשם ההוצאה לפועל, לקבלת החלטה באם ייפתח תיק הפטר בהוצאה לפועל. לאחר 45 ימים תשלח החלטה על התאמת הבקשה שהוגשה למסלול הפטר.

שלב 2:
פרסום ברשומות ושליחת הודעות לכל הנושים
לאחר החלטת הרשם לפתיחת תיק הפטר, יבוצעו שתי פעולות על ידי לשכת ההוצאה לפועל הראשונה, פרסום הודעה ברשומות ובעיתון יומי על פתיחת תיק ההפטר. השנייה, שליחת הודעה אישית לכל נושה ונושה אודות פתיחת תיק ההפטר. ההודעות יישלחו לכל הנושים שצוינו בטפסי הבקשה כולל נושים מחוץ לתיקי הוצאה לפועל.

שלב 3:
הגשת התנגדות על ידי הנושים
בשלב זה באפשרות הנושים להגיש התנגדות למתן ההפטר לחייב. על הנושים יהא להגיש את התנגדותם בכתב לרשם ההוצאה לפועל עד שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה כאשר קיימת להם זכות לקבל אישור מרשם ההוצאה לפועל להאריך את המועד להגשת התנגדות.

שלב 4:
דיון בפני רשם ההוצאה לפועל
במידה והוגשה התנגדות ע"י הנושים, יתקיים דיון אצל רשם ההוצאה לפועל בנוכחות כלל הנושים.
זימון לדיון בהתנגדות הנושים ישלח אל החייב ע"י לשכת ההוצאה לפועל בדואר רשום.
במידה ולא תוגש התנגדות ע"י הנושים יישלח אל החייב בדואר רשום, ע"י לשכת ההוצאה לפועל, זימון לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל, שמטרתו ביצוע חקירה לגבי היכולת הכלכלית של החייב, וזאת על מנת שרשם ההוצאה לפועל יוכל להשתכנע כי אכן התקיימו בעניין החייב התנאים הקבועים בחוק למתן הפטר .(יודגש, הליך זה מקביל לחקירה הכלכלית אותה מבצע המנהל המיוחד לחייב בהליך פש"ר טרם הכרזתו כפושט רגל).


שלב 5: קבלת החלטה סופית על ידי הרשם על מתן הפטר/ אי מתן הפטר

לאחר הדיון בפני רשם ההוצאה לפועל ובמידה והרשם לא ייתן החלטה במעמד הדיון, תשלח אל החייב בדואר החלטת הרשם במסגרתה יקבע הרשם האם יש ליתן הפטר לחייב.
ככל ובקשת החייב להפטר תדחה ע"י הרשם – הרי שתיקי החייב בהוצאה לפועל יישארו פעילים ויהיה על החייב להמשיך לשלם בהתאם לצו תשלומים שקבע רשם ההוצאה לפועל.

יודגש כי המדובר בסקירה קצרה של ההליך ואין בהסבר זה כדי להחליף ייעוץ מקצועי בעניין מעו"ד המתמחה בתחום.